cpu cooler nb table

金属护网

FG-40 / M Size : 40 x 40 mm
FG-50 / M Size : 50 x 50 mm
FG-60 / M Size : 60 x 60 mm
FG-70 / M Size : 70 x 70 mm
FG-80 / M Size : 80 x 80 mm
FG-90 / M Size : 90 x 90 mm
FG-120 / M Size : 120 x 120 mm
FG-140 / M Size : 140 x 140 mm
FG-220 / M Size : 220 x 220 mm

防尘风扇防护架

• 这塑料滤网是专为防止灰尘而设计的.
• 非常简单且快速的安装.
• 维护容易, 防护网跟散热器不需拆除.
• 容易拆除维护清理此滤网, 并可以完全保护风扇扇叶.

FGF-40 / P Size : 40 x 40 mm
FGF-60 / P Size : 60 x 60 mm
FGF-80 / P Size : 80 x 80 mm
            
FGF-90 / P Size : 90 x 90 mm
FGF-120 / P Size : 120 x 120 mm

塑料防尘网

FGF-80 / M Size : 80 x 80 mm
FGF-90 / M Size : 90 x 90 mm
FGF-120 / M Size : 120 x 120 mm
FGF-140 / M Size : 140 x 140 mm
FGF-80 / M / SL Size : 80 x 80 mm
FGF-90 / M / SL Size : 90 x 90 mm
FGF-120 / M / SL Size : 120 x 120 mm
FGF-80 / M / BK Size : 80 x 80 mm
FGF-90 / M / BK Size : 90 x 90 mm
FGF-120 / M / BK Size : 120 x 120 mm
COPYRIGHT EVERCOOL THERMAL CO.,LTD. 2022. ALL RIGHTS RESERVED